II - Programowanie obiektowe

Rozwiązania II

Rozwiązanie 2.2

Kolejny program kursu z programowania obiektowego. Postępujemy analogicznie do zadania 2.1, jednak tym razem klasę Firma rozbudowujemy o większą liczbę pracowników, a pola inicjujemy w dowolnych pętlach. public class Pracownik { String imie; String nazwisko; int wiek; } Jak widać klasa Pracownik poz...

Rozwiązanie 2.1

To pierwsze zadanie kursu z programowania obiektowego. Należało w nim przede wszystkim utworzyć dwie klasy. Jedna do przechowywania danych. Druga do operowania obiektami i prezentacji danych. Klasa pracownik powinna przechowywać trzy zmienne. Dwie typu String i jedną typu int. Przykładowy jej wygląd...

Rozwiązanie 2.3

Zadanie to miało utrwalić różne rodzaje metod i ich zastosowanie. Przede wszystkim należało zwracać uwagę na typ zwracany przez metodę, a także rodzaj argumentów i operacje na nich. public class Punkt { int x; int y; void zwiekszX(){ x++; } void zwiekszY(){ y++; } void zmienX(int liczba){ x += liczb...

Rozwiązanie 2.4

Zadanie to miało na celu przetestowanie mechanizmu przeciążania metod, czyli wykorzystywania metod o takiej samej nazwie, ale różnych parametrach. Przykładowe rozwiązanie zadania: public class Suma{ int dodaj(int a, int b){ System.out.println("Typ int, parametry int int"); return a+b; } double dodaj...

Rozwiązanie 2.5

Zadanie polegało tym razem na wykorzystaniu różnych konstruktorów i przetestowania ich działania. Należało utworzyć minimum 3 konstruktory z różnymi parametrami, w przykładowym rozwiązaniu stworzyłem: Konstruktor domyślny inicjujący pola klasy nieprawdziwymi danymi - dzięki temu, gdyby ktoś przypad...

Rozwiązanie 2.6

Zadanie polegało na przetestowaniu działania prostego dziedziczenia. Należało utworzyć dwie klasy: Punkt2D i rozszerzającą ją klasę Punkt3D zaopatrzone w odpowiednie konstruktory, a następnie wyświetlić ich działanie na ekranie. class Punkt2D{ int x; int y; public Punkt2D(){ x=0; y=0; } public Punkt...