Lista zagadnień kursu Spring + Angular JS

Kurs programowania Spring i Angular JS

Wprowadzenie i konfiguracja

 • O Springu w dwóch słowach
 • Sprnig Tool Suite
 • MySQL
 • Maven

Maven

 • Wprowadzenie
 • Zarządzanie zależnościami
 • Zależności tranzytywne
 • Pluginy
 • Effective pom i fazy wykonania
 • Zasięgi i importy
 • Integracja z Eclipse
 • Integracja z IntelliJ IDEA

Wstrzykiwanie zależności

 • Wstrzykiwanie zależności (Dependency Injection)
 • Konfiguracja XML
 • Konfiguracja Java
 • Komponenty i automatyczne wiązania
 • Wstrzykiwanie przez pole, setter i konstruktor
 • Rozwiązywanie konfliktów - kwalifikatory
 • Producenci i pliki properties
 • Zasięgi singleton i prototype
 • Profile
 • Stereotypy i meta adnotacje
 • Wstrzykiwanie zależności i Spring Boot

Spring AOP

 • Programowanie aspektowe
 • Parametry i wyrażenia w AOP
 • AOP i Spring Boot

JPA - konfiguracja

 • Wprowadzeine do JPA
 • JPA w Javie SE
 • Podstawowa konfiguracja
 • Pule połączeń i konfiguracja Java
 • JPA i Spring Boot
 • Transakcje w Springu

JPA w Springu

 • Definiowanie encji
 • Definiowanie kluczy
 • Konfiguracja mapowania
 • CRUD i wzorzec DAO
 • Cykl życia obiektu encji
 • Relacja One To One
 • Relacja One To Many i Many To One
 • Relacja Many To Many
 • Leniwe i zachłanne ładowanie
 • Operacje kaskadowe
 • Zapytania w JPQL
 • Zapytania dynamiczne
 • Zapytania statyczne
 • Parametry zapytań

Spring Data

 • Wprowadzenie
 • Konfiguracja Java
 • Konfiguracja Spring Boot
 • Dostępne interfejsy
 • Szczegółowe zapytania
 • Adnotacja Query

Sprnig MVC

 • Konfiguracja Tomcata
 • Podstawowa konfiguracja Web
 • Konfiguracja Spring Boot
 • Obsługa żądań i parametrów
 • Zasięg komponentów w Spring MVC
 • Sterowanie żądaniami
 • MVC + JSP + JSTL
 • MVC + Thymeleaf
 • Thymeleaf - przegląd możliwości
 • Spring MVC + Spring Data + Thymeleaf

Sprnig MVC REST

 • Wprowadzenie do REST
 • Konfiguracja
 • JAXB
 • Json Processing
 • Konfiguracja Spring Boot
 • Negocjacja reprezentacji zasobu
 • Adresy URL i parametry
 • Obsługa żądań przychodzących
 • Konfiguracja odpowiedzi
 • Spring MVC REST + Spring Data + Thymeleaf

Spring Data REST

 • Konfiguracja
 • Konfiguracja Spring Boot
 • Konfiguracja zasobów

Bean Validation

 • Bean Validation (JSR 303/JSR349)
 • Spring Validator
 • Konfiguracja Spring Boot
 • Wbudowane ograniczenia
 • Własne ograniczenia i walidatory
 • Wiadomości
 • Grupy
 • Integracja z JPA i Spring Data
 • Integracja ze Spring MVC / REST

Spring Security

 • Konfiguracja Java
 • Konfiguracja Spring Boot
 • Konfiguracja formularza
 • Uwierzytelnienie z bazą danych
 • Konfiguracja uwierzytelnienia
 • Ochrona CSRF

Javascript dla programistów Javy

 • Wprowadzenie do JS
 • Mozilla developer tools
 • Brackets
 • Pierwsze kroki
 • Zmienne, typy danych i operatory
 • Funkcje
 • Tablice
 • Sterowanie i pętle
 • Programowanie obiektowe
 • Prototypy i dziedziczenie
 • Obiekt globalny i wynoszenie
 • Manipulacja dokumentem HTML

AngularJS

 • NodeJS i Bower
 • Bower - konfiguracja
 • Angular - wprowadzenie
 • MVC i $scope
 • Zdarzenia
 • Przegląd dyrektyw
 • Usługi i wstrzykiwanie zależności
 • Komunikacja z backendem $http
 • REST i $resource
 • Routing
 • AngularJS i Spring Security

Administracja i ciągła integracja

 • Konfiguracja serwera VPS
 • Deployment aplikacji jar
 • Deployment aplikacji war
 • Jenkins, Maven i Git - konfiguracja
 • Podstawy Git
 • Jenkins i Cargo plugin