Regulamin konkursu "Newsletter JavaStart"

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


Organizatorem Konkursu jest firma JavaStart Sławomir Ludwiczak, Marcin Kunert S.C. z siedzibą we Wrocławiu ul. Krynicka 70/32, 50-555 Wrocław, NIP: 8992755377 zwana dalej „Organizatorem”. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora.


§2 CEL I PRZEDMIOT KONKURSU


Celem Konkursu jest wytypowanie i nagrodzenie Uczestników Konkursu, którzy odpowiedzieli poprawnie na pytanie konkursowe zadane w otrzymanym e-mailu w zadanym okresie czasu.


§3 UCZESTNICY

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które najpóźniej w dniu zgłoszenia udziału w Konkursie uzyskały pełnoletniość, posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane „Uczestnikami Konkursu”.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieniu u Organizatora, członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i  rodzeństwo małżonków, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.


§ 4 PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem poczty e-mail.
2. Zadanie konkursowe polega na poprawnej odpowiedzi na pytanie zadane w nadesłanym mailingu.
3. Uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną odpowiedź. Wysłanie kilku odpowiedzi spowoduje dyskwalifikację.


§ 5 JURY

1. Jury Konkursu jest powołane przez Organizatora. W skład Jury wchodzą: przedstawiciele Organizatora.
2. Decyzje Jury są wiążące i ostateczne.
3. Jury ma prawo do nie podawania uzasadnienia swoich werdyktów.
4. Wybór jest dokonywany na podstawie subiektywnej oceny Jury. W przypadku wielu poprawnych odpowiedzi Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia losowania.


§ 6 NAGRODY


1. Nagrodą w konkursie jest zasilenie konta w serwisie JavaStart.pl o równowartości 150zł. Zasilenie może zostać wykorzystane na zakupy w tymże serwisie w ciągu 1 roku od otrzymania.
2. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagrody na inną.


§ 7 CZAS TRWANIA KONKURSU


1. Rozpoczęcie konkursu - moment wysłania e-maili do subskrybentów newslettera.
2. Koniec zbierania odpowiedzi - następny mailing.
3. Ogłoszenie wyników - następny mailing.
4. Przekazanie nagród zwycięzcom nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od wyłonienia zwycięzcy.


§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Dane osobowe oraz wszelkie informacje o Uczestnikach Konkursu, będą administrowane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i mogą być wykorzystywane w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora.
2. Organizator zastrzegają sobie prawo bezpłatnej publikacji wszelkich materiałów o nagrodzonych realizacjach w całości lub fragmentach z uwzględnieniem praw autorskich Uczestników Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia Konkursu bez podania przyczyn.
4. Przystępując do Konkursu każdy Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że jest wyłącznym autorem przesłanej realizacji.
6. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej javastart.pl
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy prawa,a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
8. Spory, które mogą powstać w związku z uczestnictwem w Konkursie, a których polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.