Kurs Spring

Spring jest obecnie najpopularniejszym frameworkiem do tworzenia aplikacji w języku Java. W ramach tego kursu poznasz jego najważniejsze składowe oraz nauczysz się jak stworzyć aplikacje webowe wykorzystujące Springa i Angular JS.

Kurs Spring Javastart

Czego się nauczysz:

 • wykorzystania Springa do tworzenia aplikacji webowych w Javie,
 • wzorców projektowych takich jak wstrzykiwanie zależności, czy MVC,
 • czym jest REST i na czym polega podział na backend i frontend,
 • podstaw języka JavaScript,
 • wykorzystania frameworka AngularJS do tworzenia dynamicznych stron internetowych,
 • narzędzi wykorzystywanych na co dzień przez programistów,
 • konfiguracji serwera VPS,
 • wdrażania aplikacji na serwer i wykorzystania procesu ciągłej integracji i Jenkinsa,

Co otrzymujesz kupując ten kurs:

 • rok dostępu do treści,
 • dostęp do wszystkich aktualizacji w czasie subskrypcji,
 • ponad 100 lekcji omawiających kluczowe składowe Springa,
 • dostęp do wszystkich kodów źródłowych tworzonych w kursie, czyli kilkadziesiąt projektów pokazujących praktyczne wykorzystanie poznawanych elementów.
 • 4 miesięczną licencję na środowisko IntelliJ IDEA Ultimate.

Zawartość kursu

Kurs omawia wszystkie kluczowe projekty wchodzące w skład Springa. Po ich poznaniu będziesz w stanie samodzielnie rozwijać kompletne projekty wykorzystując najnowsze technologie dostępne w Javie.

 • Spring Context (wstrzykiwanie zalezności)
 • Spring AOP (programowanie aspektowe)
 • JPA w Springu (mapowanie obiektowo relacyjne z wykorzystaniem Hibernate)
 • Spring Data (dostęp do danych ze Springa)
 • Spring MVC + Thymeleaf (tworzenie aplikacji webowych)
 • Spring MVC REST i Spring Data REST - udostępnianie danych w modelu REST
 • Spring Security - zabezpieczanie aplikacji
 • Bean Validation (walidacja danych na różnych poziomach)
 • Spring Boot do ułatwionej konfiguracji

oprócz tego:

 • Maven
 • serwer Tomcat
 • proces ciągłej integracji z wykorzystaniem Gita i Jenkinsa
 • Javascript, Bower
 • AngularJS
 • administracja i wdrażanie aplikacji na serwerze VPS

Głównym środowiskiem wykorzystywanym w kursie jest Spring Tools Suite (eclipse), jednak pokażemy także jak wykorzystać IntelliJ IDEA (wymagana wersja płatna - Ultimate).

W celu najlepszego zrozumienia kursu wymagana jest dobra znajomość zagadnień związanych z programowaniem obiektowym w języku Java. Zalecana jest także podstawowa znajomość tworzeniem aplikacji webowych w tym języku. Nie powinny Ci być obce takie pojęcia takie jak Servlet, JSP, HTTP, Tomcat. Wymagana jest także podstawowa umiejętność pracy z bazami danych (SQL i JDBC),

Jeżeli wcześniej nie miałeś styczności z aplikacjami internetowymi tworzonymi w języku Java, zalecamy przerobić w pierwszym kroku nasz kurs wprowadzający do technologii Java EE nie będziemy wracali do tematów w nim zawartych.

 

FAQ

Dlaczego w kursie wykorzystujecie Spring Tool Suite (eclipse), a nie IntelliJ IDEA.

STS jest oficjalnym i w pełni darmowym środowiskiem udostępnianym przez twórców Springa - firmę Pivotal. IntelliJ IDEA posiada wsparcie dla Springa wyłącznie w wersji Ultimate, której koszt to minimum 150€ rocznie. W kursie pokazujemy jednak też jak wykorzystać IntelliJ Ultimate. Ponieważ projekty tworzone są z wykorzystaniem Mavena, to środowisko z którego korzystasz ma drugorzędne znaczenie.

Czy w kursie jest konfiguracja XML?

Nie. To nie jest kurs historii, tylko współczesnych wersji Springa. 99% przykładów oparta jest o konfigurację Java, adnotacje oraz alternatywę w postaci Spring Boota. Konfiguracja XML wykorzystywana jest wyłącznie tam gdzie to jedyne rozwiązanie - np. w Mavenie.

Czy po ukończeniu kursu otrzymam certyfikat?

Na chwilę obecną w kursie nie ma systemu certyfikacji. Z czasem pojawi się egzamin, po którego zaliczeniu będzie można otrzymać certyfikat w formie elektronicznej.

Czy dostęp do kursu jest bezterminowy?

Dostęp do wszystkich kursów JavaStart wykupywany jest na okres jednego roku.

Ile zajmuje przerobienie kursu?

Zagadnień w kursie jest ponad 100, a lekcje są na tyle wyczerpujące i poruszają tak szeroki zakres materiału, że przerobienie całego kursu ze zrozumieniem powinno zająć do kilkuset godzin.

Pelna lista zagadnień kursu

Wprowadzenie i konfiguracja

 • O Springu w dwóch słowach
 • Sprnig Tool Suite
 • MySQL
 • Maven

Maven

 • Wprowadzenie
 • Zarządzanie zależnościami
 • Zależności tranzytywne
 • Pluginy
 • Effective pom i fazy wykonania
 • Zasięgi i importy
 • Integracja z Eclipse
 • Integracja z IntelliJ IDEA

Wstrzykiwanie zależności

 • Wstrzykiwanie zależności (Dependency Injection)
 • Konfiguracja XML
 • Konfiguracja Java
 • Komponenty i automatyczne wiązania
 • Wstrzykiwanie przez pole, setter i konstruktor
 • Rozwiązywanie konfliktów - kwalifikatory
 • Producenci i pliki properties
 • Zasięgi singleton i prototype
 • Profile
 • Stereotypy i meta adnotacje
 • Wstrzykiwanie zależności i Spring Boot

Spring AOP

 • Programowanie aspektowe
 • Parametry i wyrażenia w AOP
 • AOP i Spring Boot

JPA - konfiguracja

 • Wprowadzeine do JPA
 • JPA w Javie SE
 • Podstawowa konfiguracja
 • Pule połączeń i konfiguracja Java
 • JPA i Spring Boot
 • Transakcje w Springu

JPA w Springu

 • Definiowanie encji
 • Definiowanie kluczy
 • Konfiguracja mapowania
 • CRUD i wzorzec DAO
 • Cykl życia obiektu encji
 • Relacja One To One
 • Relacja One To Many i Many To One
 • Relacja Many To Many
 • Leniwe i zachłanne ładowanie
 • Operacje kaskadowe
 • Zapytania w JPQL
 • Zapytania dynamiczne
 • Zapytania statyczne
 • Parametry zapytań

Spring Data

 • Wprowadzenie
 • Konfiguracja Java
 • Konfiguracja Spring Boot
 • Dostępne interfejsy
 • Szczegółowe zapytania
 • Adnotacja Query

Sprnig MVC

 • Konfiguracja Tomcata
 • Podstawowa konfiguracja Web
 • Konfiguracja Spring Boot
 • Obsługa żądań i parametrów
 • Zasięg komponentów w Spring MVC
 • Sterowanie żądaniami
 • MVC + JSP + JSTL
 • MVC + Thymeleaf
 • Thymeleaf - przegląd możliwości
 • Spring MVC + Spring Data + Thymeleaf

Sprnig MVC REST

 • Wprowadzenie do REST
 • Konfiguracja
 • JAXB
 • Json Processing
 • Konfiguracja Spring Boot
 • Negocjacja reprezentacji zasobu
 • Adresy URL i parametry
 • Obsługa żądań przychodzących
 • Konfiguracja odpowiedzi
 • Spring MVC REST + Spring Data + Thymeleaf

Spring Data REST

 • Konfiguracja
 • Konfiguracja Spring Boot
 • Konfiguracja zasobów

Bean Validation

 • Bean Validation (JSR 303/JSR349)
 • Spring Validator
 • Konfiguracja Spring Boot
 • Wbudowane ograniczenia
 • Własne ograniczenia i walidatory
 • Wiadomości
 • Grupy
 • Integracja z JPA i Spring Data
 • Integracja ze Spring MVC / REST

Spring Security

 • Konfiguracja Java
 • Konfiguracja Spring Boot
 • Konfiguracja formularza
 • Uwierzytelnienie z bazą danych
 • Konfiguracja uwierzytelnienia
 • Ochrona CSRF

Javascript dla programistów Javy

 • Wprowadzenie do JS
 • Mozilla developer tools
 • Brackets
 • Pierwsze kroki
 • Zmienne, typy danych i operatory
 • Funkcje
 • Tablice
 • Sterowanie i pętle
 • Programowanie obiektowe
 • Prototypy i dziedziczenie
 • Obiekt globalny i wynoszenie
 • Manipulacja dokumentem HTML

AngularJS

 • NodeJS i Bower
 • Bower - konfiguracja
 • Angular - wprowadzenie
 • MVC i $scope
 • Zdarzenia
 • Przegląd dyrektyw
 • Usługi i wstrzykiwanie zależności
 • Komunikacja z backendem $http
 • REST i $resource
 • Routing
 • AngularJS i Spring Security

Administracja i ciągła integracja

 • Konfiguracja serwera VPS
 • Deployment aplikacji jar
 • Deployment aplikacji war
 • Jenkins, Maven i Git - konfiguracja
 • Podstawy Gita
 • Jenkins i Cargo plugin
149zł

Przedłużenie dostępu 37.25zł*
*Przedłużenie o rok kosztuje 25% ceny kursu. Promocyjna cena przedłużenia dostępna jest tylko dopóki dostęp do kursu całowicie nie wygaśnie.

null