Servlet

Servlet jest podstawowym elementem aplikacji biznesowych tworzonych w języku Java. W rzeczywistości jest to klasa rozszerzająca klasę HttpServlet, która jest zdolna do przetwarzania żądań HTTP. Serwlety wykorzystywane są zarówno w aplikacjach Javy EE jak i tych tworzonych w Spring MVC.

Serwlety do poprawnego działania wymagają kontenera serwletów, wśród których najpopularniejsze to Tomcat, czy Jetty.

 

   Mapowanie adresu URL

   W obecnej specyfikacji Javy EE, Servlety dostępne są w wersji 3.1, a od Javy EE 8 pojawi się ich wersja 4.0. Największą zmianę przyniosły Servlety 3.0, w których wprowadzono możliwość określenia docelowego adresu URL nie tylko poprzez plik web.xml (deskryptor wdrożenia), ale również w sposób deklaratywny poprzez adnotację @WebServlet.

   W starszych wersjach serwletów mapowanie ustawialiśmy w pliku web.xml w następujący sposób:

   web.xml

   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   <web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   	xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee"
   	xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_3_1.xsd"
   	version="3.1">
   	
   	<servlet>
   		<servlet-name>Hello</servlet-name>
   		<servlet-class>pl.javastart.servlet.HelloServlet</servlet-class>
   	</servlet>
   	<servlet-mapping>
   		<servlet-name>Hello</servlet-name>
   		<url-pattern>/hi</url-pattern>
   	</servlet-mapping>
   </web-app>

   Dwie kluczowe sekcje to <servlet>, która zawiera definicję servletu oraz <servlet-mapping> zawierająca mapowanie adresu URL. Jeśli więc wyślemy żądanie do naszej aplikacji pod adres /hi, to wywołana zostanie jedna z metod klasy HelloServlet. Dostępne metody to:

    • doGet()
    • doPost()
    • doTrace()
    • toHead()
    • doPut()
    • doOptions()

    jak nazwy sugerują odpowiadają one poszczególnym metodom HTTP, czyli GET, POST, TRACE...

    Od specyfikacji Servlet 3.0 plik web.xml stał się opcjonalny ze względu na silny zwrot w kierunku konfiguracji opartych o adnotacje i automatyczne konfiguracje. Od Javy EE6 (servlet 3.0) najczęściej spotkamy się więc z mapowaniem postaci:

    import javax.servlet.annotation.WebServlet;
    import javax.servlet.http.HttpServlet;
    
    @WebServlet("/hi")
    public class HelloServlet extends HttpServlet {
    	//...
    }

    Cykl życia

    Cykl życia Servletu wygląda tak, że przy pierwszym odwołaniu do niego kontener (np. Tomcat) tworzy obiekt klasy reprezentującej serwlet zmapowany na dany adres URL. Zycie obiektu składa się z kilku etapów:

     • utworzenie obiektu serwletu poprzez konstruktor
     • wywołanie metody init()
     • wielokrotne wywoływanie metod doGet, doPost itp.
     • wywołanie metody destroy()

     Ważne jest to, że powstanie tylko jeden taki obiekt i będzie współdzielony pomiędzy wszystkich użytkowników naszej aplikacji, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na kwestie wielowątkowości - np. definiowanie w serwletach współdzielonych, niesynchronizowanych pól klasy.

     Kurs Java EE i Jakarta EE

     Żądanie i odpowiedź

     Każda z metod wspomnianych w punkcie Mapowane adresu URL przyjmuje dwa parametry:

      • HttpServletRequest
      • HttpServletResponse

      które reprezentują odpowiednio żądanie i odpowiedź HTTP. Z punktu widzenia programisty z pierwszego obiektu możemy odczytać parametry żądania, ciasteczka, czy też odwołać się do sesji powiązanej z użytkownikiem, natomiast korzystając z obiektu response możemy wysłać odpowiedź.

      serlvlet request lifecycle

      Servlet a JSP

      Servlety mają silny związek z technologią JSP (JavaServer Pages). Jest to spowodowane tym, że strony JSP w rzeczywistości przechodzą proces translacji (są kompilowane przez specjalny silnik) do postaci serwletu.

      Przykład

      import java.io.IOException;
      
      import javax.servlet.ServletException;
      import javax.servlet.annotation.WebServlet;
      import javax.servlet.http.HttpServlet;
      import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
      import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
      
      @WebServlet("/hi")
      public class HelloServlet extends HttpServlet {
      	
      	@Override
      	protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
      		String name = request.getParameter("name");
      		response.getWriter().write("Hello " + name);
      	}
      	
      }

      Po wysłaniu żądania np. z przeglądarki pod adres naszaAplikacja/hi?name=Jan w odpowiedzi zobaczymy powitanie:

      servlet in firefox

      Dyskusja i komentarze

      Masz pytania do tego wpisu? Może chcesz się podzielić spostrzeżeniami? Zapraszamy dyskusji na naszej grupe na Facebooku.